Cinefish.bg
Cinefish.bg Cinefish.bg
 

CINELUX : 17-23 2023

CINELUX :      17-23  2023
CINELUX : 17-23 2023
Cinefish.bg


CINELUX : 17-23 2023

18.11.2023, 11:19  |   : 1145  |   .  |  
17.11
14:00 – – 10.00
15:45 – 2 3D – 12.00
18:00 – – 10.00
20:00 – : – 10.00

18.11
11:00 – – 10.00
12:45 – – 10.00
14:30 – – 10.00
16:20 – 2 3D – 12.00
18:30 – – 10.00
20:30 – : – 10.00

19.11
11:00 – – 10.00
12:40 – – 10.00
14:30 – – 10.00
16:30 – – 10.00
18:20 – 2 3D – 12.00
20:30 – : – 10.00

20.11
14:00 – – 10.00
15:45 – 2 3D – 12.00
18:00 – – 10.00
20:00 – : – 10.00

21.11
13:00 – – 10.00
14:40 – – 10.00
16:20 – – 10.00
18:10 – : – 10.00
21:10 – – 10.00
    
22.11
14:00 – – 10.00
15:45 – 2 3D – 12.00
18:00 – – 10.00
20:00 – : – 10.00

23.11

13:00 – – 8.00
14:40 – – 8.00
16:20 – – 8.00
18:10 – : – 8.00
21:10 – 2 3D – 10.00:

Cinefish.bg
Cinefish.bg -   Cinefish.bg -


, .


 

 
Cinefish.bg Cinefish.bg
:   |   60   |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |   2012  |     |    |     |     |     |