Cinefish.bg
Cinefish.bg Cinefish.bg
 

CINELUX : - 23-29 2022

CINELUX :   - 23-29  2022
CINELUX : - 23-29 2022
Cinefish.bg


CINELUX : - 23-29 2022

22.09.2022, 10:59  |   : 229  |   .  |  
23.09
13:00 – 2D – 9.00
16:10 – – 9.00
18:15 – , – 9.00
20:40 – 3D – 10.00

24.09
11:00 – – 10.00
12:40 – – 10.00
14:50 – 2D – 10.00
18:00 – , – 10.00
20:30 – 3D – 11.00

25.09
11:00 – – 10.00
12:40 – 2D – 10.00
15:50 – – 10.00
18:00 – 3D – 11.00
21:10 – , – 10.00

26.09
14:00 – – 9.00
15:40 – , – 9.00
18:10 – – 9.00
20:20 – 2D – 9.00

27.09
14:00 – 2 – 9.00
16:00 – – 9.00
18:10 – 3D – 10.00
21:15 – , – 9.00

28.09
14:00 – – 9.00
15:40 – 2D – 9.00
18:50 – , – 9.00
21:15 – – 9.00

29.09

14:00 – – 8.00
16:10 – 2 – 8.00
18:10 – , – 8.00
20:40 – 3D – 9.00

:

Cinefish.bg
Cinefish.bg -   Cinefish.bg -


, .


 

 
Cinefish.bg Cinefish.bg
:   |     |     |     |     |     |     |   2011  |   .  |    |     |     |     |     |   y  |     |     |   3  |    |