:   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |  pliuq na groba ti  |     |     |    |     |     |     |     |