:   |     |    |     |     |     |     |  eat pray love  |  Cinema City   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |