:   |     |     |     |   cinema city  |  eat pray love  |     |     |     |     |    |     |     |   2010  |  100   |     |     |     |     |