:   |     |    |     |     |     |     |     |    |     |   2  |     |     |   7 1  |  eat pray love  |    |     |     |     |