:   |   10   |     |   3   |     |     |     |   13 2  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |  pliuq na groba ti