:   |     |     |    |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |   usa 1914  |     |     |  take five  |     |