: 1986  |    |     |     |     |     |     |     |     |  sinema  |     |   2   |     |     |     |     |     |     |     |