:   |     |   1940  |  basic instinct 1  |   novolynie   |   imax  |     |     |     |     |     |     |     |   2  |     |     |     |   4   |     |