:   |   2  |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |   .  |     |  pliuq na groba ti  |     |     |     |     |